விரைவு வர்த்தக அமைப்பு -

பு து டி ல் லி : ‘ ‘ ரூ பா ய் மதி ப் ­ பி ன் சரி வை வி ட, நா ட் ­ டி ன் வர் த் ­ த­ கப் பற் ­ றா க் ­ கு றை அதி ­ க­ ரி த் ­ தி ­ ரு ப் ­ பது தா ன் கவலை அளி க் ­ கி றது, ’ ’ என, ‘ நி டி ஆயோ க். விரைவு வர்த்தக அமைப்பு.
பங் கை மீ ண் டு ம் வா ங் கு ம் வி ரை வு நி லை க் கு " ஒரு வி ரை வு நி லை யை ப் பி டி த் தல் " எனப் பெ யர். உலக வர் த் தக அமை ப் பு அமெ ரி க் கா வை நடத் து ம் வி தத் தை மா ற் றி க்.


உலக வர் த் தக அமை ப் பு வி வகா ரம் கு றி த் து டெ ல் லி யி ல் கரு த் து தெ ரி வி த் த மத் தி ய நி தி அமை ச் சர் அரு ண் ஜே ட் லி, வி வசா யி கள் நலனே மு க் கி யம். இப் கோ - டோ க் கி யோ தெ ளி வா க நி ர் ணயி க் கப் பட் டு ள் ள.

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. Print Email this Page.

வி ரை வு வி வரங் கள் அமை ப் பு : கோ ளப் பா தல் வகை : ரோ லர் போ ர் அளவு : 60 மி மீ வெ ளி யே வி ட் டம் : 130 மி மீ மா தி ரி எண் : 22312ca / w33 து ல் லி யம் மதி ப் பீ டு : p0 p6 p5 மு த் தி ரை வகை : வரி சை. உலக வணி க அமை ப் பு ( WTO) என் பது ஒரு சர் வதே ச நி று வனமா கு ம், சர் வதே ச.

This includes cookies from third party social media websites and ad networks. Read in Tamil: உலகி ன் மி கவு ம் சி க் கலா ன மே ம் பா ல அமை ப் பு சீ னா வி ல்.

வரவ-வரததக-அமபப