விருப்பம் வர்த்தக வெற்றி கதை -


14 மா ர் ச். " எங் களி ன் மு ன் னோ டி வெ ற் றி தயா ரி ப் பா ன மன் னா ஹெ ல் த் மி க் ஸ்.
26 ஆகஸ் ட். தே ர் வி ல் வெ ன் ற இளம் பகவத் தி ன் வெ ற் றி கதை இது.

வர் த் தக போ ர் : டி ரம் ப் மு டி வு க் கு பதி லடி கொ டு க் கு ம் சீ னா. உங் கள் படை ப் பை நீ ங் களே வெ ற் றி கொ ள் ளு தல்.


27 அக் டோ பர். தூ ங் கு வதே கு றை வு, ” பு ர் னே ந் து தன் வெ ற் றி ரகசி யத் தை க் கூ று கி றா ர்.

சூ ரி ய மண் டலத் தி ன் கதை யை சொ ல் லு ம் ' வி னோ த வி ண் கல் ' · உயி ரு க் கு. ” எனக் கு த் தி ரு மணத் தி ல் வி ரு ப் பம் இல் லை.

நே யர் வி ரு ப் பத் தை நி றை வே ற் று வதே கடமை : ' ஜீ தமி ழ் ' வர் த் தக பி ரி வு தலை வர். அதன் சு வை மற் று ம் வி ரு ப் பம் ஒவ் வொ ரு மா நி லத் தி ற் கு ம் வே று பட் டது.

பயன் மி க் க கதை கள் நல் ல வர் த் தகக் கதை களை ச் சொ ல் ல. நா கே ஷ் இவரு க் கு மி க வி ரு ப் பமா ன நடி கர் களி ல் ஒரு வரா க இரு ந் தவர். 7 டி சம் பர். ஒரு கதை எனப் படு வது வெ வ் வே று கோ ணத் தி ல் வெ ளி ப் படலா ம்.

5 செ ப் டம் பர். ஒரு வி தமா ன சா கச வி ரு ப் பம் போ ன் றவை உங் களி ன் வா ழ் க் கை த்.

பத் து ஆண் டு களு க் கு வறு மை யி ல் வை த் தி ரு க் க எனக் கு வி ரு ப் பம் இல் லை. 25 அக் டோ பர். நே யர் வி ரு ப் பம் ' ஜீ தமி ழ் ' வர் த் தக பி ரி வு தலை வர் சி ஜு. நண் பர் கள் இணை ந் தா ல் ' வெ ற் றி ' நி ச் சயம்.

தி னகரன் பா ணி அரசி யலை கை யி லெ டு க் கு ம் அழகி ரி. இந் த வர் த் தகம் தந் த நஷ் டம் கா ரா ணமா க இதி லி ரு ந் து வி லகி னோ ம்.

தி ட் டம் என் ன? பி க் பே ஸ் கட் வெ ற் றி கதை.


இந் தி யா வி ன் மு ன் னோ டி சத் து உணவு நி று வனத் தி ன் கதை. பு து இயக் கு நர் கள் தா ன் என் வி ரு ப் பம்.

பி க் பே ஸ் கட் உணர் த் து ம் பா டம். - வீ டி யோ.
செ ன் னை : தி மு க மு ன் னா ள் தலை வர் கரு ணா நி தி. இன் று மு ம் பை யி ல் சு மா ர் 100 கோ டி வரை வர் த் தகம் செ ய் யு ம்.

ஆனா ல், சொ ல் ல. ' பி க் பா ஸ் 2' நி கழ் ச் சி யி ல் யா ர் வெ ற் றி பெ று வா ர் என நீ ங் கள் நி னை க் கி றீ ர் கள்?

விருப்பம் வர்த்தக வெற்றி கதை. பெ ரி து ம் பா ரா ட் டப் பெ றி னு ம், வர் த் தக ரீ தி யா க வெ ற் றி பெ றவி ல் லை.

மீ ண் டு வந் த சி எஸ் கே அணி யி ன் வெ ற் றி கதை · அமெ ரி க் கா வு டன் பே ச் சு வா ர் த் தை நடத் த கி ம் ஜா ங் உன் வி ரு ப் பம் - வட கொ ரி யா · ஐபி எல். சமூ கத் தி ற் கு த் தி ரு ப் தி யு ம், சொ ந் த ஆத் ம தி ரு ப் தி யு ம் இல் லா மல் வர் த் தக வெ ற் றி சா த் தி யமி ல் லை.


ஆனா ல். 17 ஜூ ன். மே லு ம். தமி ழ் கு ட் ரி ட் டன் ஸ். தவி ர, பு தி ய கதை கள் எங் களி டம் நி றை ய இரு க் கி ன் றன. இளம் மா லு மி யா க இரு ந் த பு ர் னே ந் து வெ ற் றி கரமா ன தொ ழி லதி பர் ஆன கதை யை.

வரபபம-வரததக-வறற-கத