விருப்பத்தை வர்த்தக திட்டம் -

India News: பி ரதமரி ன் நரே ந் தி ர மோ டி யி ன் வி ரு ப் ப தி ட் டமா ன ஆயு ஷ் மா ன் பா ரத் எனப் படு ம் பி ரதமர் ஜன் ஆரோ க் கி யா யோ ஜனா தி ட் டம். இதனி டை யே வி வசா யி களி ன் வி ரு ப் பத் து க் கு மா றா க நி லங் கள் கை யகப் படு த் தப் பட் டன. மக் கள் தி ட் டங் களை நி றை வே ற் ற வி டா மல் கி ரண் பே டி தடு க் கி றா ர். பங் கு ப் பரி வர் த் தனை யக வர் த் தக நி தி ( exchange- traded fund) ( அல் லது ப.
அல் லது தனி மனி த வி ரு ப் பமு ம் அமை ப் பி யல் கோ ட் பா டு களு ம் இணை ந் து எழு ம். தகு தி யு ம், வி ரு ப் பமு ம் உள் ள வி ண் ணப் பதா ரர் களி டமி ரு ந் து இணை யதளம் மூ லம்.

உலக வர் த் தக ஒப் பந் த வி வகா ரத் தி ல், ஏழை கள் நலன் கா த் தி ட. வே ண் டு ம் என் று ம், ஆனா ல் மக் களி ன் வி ரு ப் பத் தை நி றை வே ற் ற.
ஆதா ர் அட் டை யை பயன் படு த் து வது வி ரு ப் பத் து க் கு உள் பட் டதே தவி ர,. 23 செ ப் டம் பர்.

3 ஆகஸ் ட். வர் த் தகம்.


தி ட் டம் மற் று ம் கட் டமை ப் பு கு றி த் த உரை யா டல் – பகு தி 1. பணக் கா ர நா டு களி ன் வி ரு ப் பத் தை நி றை வே ற் று வது ம்,.
தா ட் கோ தி ட் டம் : வி ண் ணப் பங் கள் வரவே ற் பு. 14 செ ப் டம் பர்.

தற் கா ல உலகளா வி ய வர் த் தகம் மற் று ம் வி யா பா ர நி று வனங் களி ன் கா லம் வரை யி லு ம்,. விருப்பத்தை வர்த்தக திட்டம். இரு ப் பி னு ம், இந் நி தி த் தி ட் டம், சி கா கோ வர் த் தகஞ் சா ர் ந் த பங் கு வர் த் தக. சர் வதே ச வர் த் தக அமை ப் பா னது, ஐக் கி ய நா டு களி ன் ( United Nations).

வளரு ம் நா டு களு க் கு மீ ன் மற் று ம் மீ ன் பொ ரு ள் வர் த் தகம். து ணி ச் சலு டன் செ யல் பட் டு பணக் கா ர நா டு களி ன் தி ட் டத் தை.


22 செ ப் டம் பர். மா வட் டங் கள் வழி யா க 8 வழி ச் சா லை தி ட் டத் தை அமல் படு த் த தி ட் டமி டப் பட் டது.

தடை களை உண் டா க் கு வதன் மூ லம் வணி கர் கள் து ய் ப் போ ரி ன் வி ரு ப் ப உரி மை,. வி ரு ப் ப அழை ப் பு செ யல் தந் தி ரங் கள் மு தலீ ட் டா ளர் களை யு ம் வர் த் தகர் களை யு ம் அவர் களி ன் ப.

ஒரு நல் ல அணு க் கம் கி டை ப் பதற் கு மா ன வி ரு ப் பத் தை யு ம் தெ ரி வி க் கி றது. அமெ ரி க் கா – சீ னா இடை யே நி லவு ம் வர் த் தக போ ர்.

வங் கா ள வி ரி கு டா தி ட் டத் தி ன் மூ லம். ஆயு ஷ் மா ன் பா ரத் தி ட் டம் : பி ரதமர் நரே ந் தி ர மோ டி து வக் கி.

வரவு செ லவு த் தி ட் டம், நி தி மற் று ம் நி ர் வா கம். 21 ஆகஸ் ட்.
வரபபதத-வரததக-தடடம