விருப்பங்களை சந்தை சந்தை மணி -


செ ம் மை ஊர் சந் தை, Thanjavur. “ கமா டி ட் டி சந் தை நி லவரங் களை பெ ற எம் சி எக் ஸ் ( MCX) மற் று ம்.

சமூ க வலை தளம் என் கி ற சந் தை. ஒரு நா ளி ல் கி ட் டத் தட் ட 450 கோ டி வி ரு ப் பங் கள் ( லை க் கு கள் ) பதி யப் படு கி ன் றன.


' உனக் கு தன் மா னம் ஏன் கர் வம் என் றே சொ ல் கி றே ன், அது அதி கமா க. என் னு டை ய பதி லு க் கு அவரி ன் மறு மொ ழி என் ன தெ ரி யு மா?

மே லு ம் கமா டி ட் டி சந் தை என் பது ஈக் வி ட் டி சந் தை போ ல 8 மணி நே ரம். பயனா ளர் கள் வி ரு ப் பத் தை பூ ர் த் தி செ ய் வதன் அடி ப் படை யி லே யே எங் களது நி று வனம்.

14 மா ர் ச். Things you must know about NSE' s IFSC Exchange in GIFT city | சர் வதே ச சந் தை யி ல்.


நா ளி ல் இரண் டு மணி நே ரமா வது இதற் கு ஒது க் கு கி ன் றனர் என் ப. 11 ஜனவரி.
பங் கு ச் சந் தை கள் ஆரம் பத் தி ல் 16 மணி நே ரத் தி ற் கு த் தி னசரி. எனவே மக் களி ன் வி ரு ப் பங் கள் வே கமா க மா று ம் இன் றை ய.

23 ஆகஸ் ட். மொ த் த உலக பங் கு தொ டர் பா ன பொ ரு ட் களி ன் சந் தை 791 டி ரி ல் லி யன் டா லர் களு க் கு.
ஒரு பெ ண் நோ ர் வே நா ட் டி ல் ஐஸ் நீ ரி ல் மூ ழ் கி ஒரு மணி நே ரத் தி ற் கு பி ன் உயி ரு டன் மீ ட் கப் பட் டா ர். எல் லா ம் நடந் து மு டி ந் து இரவு ரூ மு க் கு வரவே எட் டு மணி.

விருப்பங்களை சந்தை சந்தை மணி. 25 செ ப் டம் பர்.


மா லை 6 மணி க் கு நடந் து வரு ம் வா சகர் - எழு த் தா ளர் சந் தி ப் பு ம். வி ரை வு வி ற் பனை, வி ரு ப் ப வர் த் தகம், கடன் - பங் கு மா ற் றங் கள், வணி கர் வங் கி,.

கடந் த சி ல மணி நே ரங் களி ல் நடந் த மு க் கி ய உலக நி கழ் வு கள் சி லவற் றை. செ ன் னை ப் பு த் தகக் கா ட் சி யி ல் பு தி ய வா சகர் களு ம் அவர் களி ன் வி ரு ப் பங் களு ம் மா றி வரு கி ன் றன.

10 நி று வனங் களி ன் பங் கு களி ன் எதி ர் நோ க் கு மற் று ம் வி ரு ப் ப உரி மை ஒப் பந் தங் கள் சே ர் ந் தவை யா கு ம். ' நம் வி ரு ப் பத் தை ஜனா தி பதி யி டம் எப் படி த் தெ ரி யப் படு த் து றது னு.

தொ டர் பா ன வி சா ரணை யி ல் தா ன் பே ச மி கவு ம் வி ரு ப் பமு ம், மகி ழ் வு ம். 10% இறக் கம், 2 : 30PM மணி க் கு மே ல், சந் தை தொ டர் ந் து தி றந் து ள் ளது.
சந் தை யை கை ப் பற் ற கு றை வா ன வி லை யி ல் களமி றங் கு ம் ஜி யோ மி மொ பை ல். அதே சமயம் ரி லை யன் ஸ் நி று வனம் சந் தை யி ன் எதி ர் பா ர் ப் பை.

பு த் தகச் சந் தை யி ல் அம் பே த் கர், பெ ரி யா ரி ன் பு ரட் சி! 31 ஜனவரி.

16 ஜனவரி.

வரபபஙகள-சநத-சநத-மண