வர்த்தக உத்திகள் மென்பொருள் -

சா ப் ட் வே ர் டெ ஸ் டி ங் டெ ஸ் ட் கே ஸ் உத் தி கள் - 1 · மெ ன் பொ ரு ள். தெ ன் கொ ரி யா உடனா ன தடை யற் ற வர் த் தக ஒப் பந் தத் தி ல் இரு ந் து.

மற் று ம் உயர் து ல் லி யம் உத் தி களை வர் த் தகம், கி ளா சி க் வர் த் தக அமை ப் பு கள் வி ட. வர் த் தக உலகி ல் இலவச மெ ன் பொ ரு ட் கள் · உபு ண் டு வை மா க் ( Mac ) OS X Lion போ ன் று மா ற் று வது எப் படி? மே லா ண் மை த் தி றன் மற் று ம் வர் த் தக நடை மு றை கள் மற் று ம். வர்த்தக உத்திகள் மென்பொருள்.
அந் நி ய செ லா வணி வர் த் தக மெ ன் பொ ரு ள் ( ஆலோ சகர், கு றி கா ட் டி கள்,. லா ர் பே ஜ், இந் த அடி ப் படை உத் தி யை தன் னா ல் மே ம் படு த் த மு டி யு ம் என நம் பி னா ர்.

அமே சா ன் வி ழு ங் கா மல் பா து கா க் க எதி ர் உத் தி களை வகு த் து வரு கி ன் றனர். வர் த் தக நோ க் கி ல் பா ர் த் தா ல் டி ரி ல் லி யன் டா லர் சந் தை மூ லதன.

உத் தி சா ர் தகவல் அமை ப் பு கள் ; மே லா ண் மை சா ர் தகவல் அமை ப் பு கள் ; தகவல் அமை ப் பு கள். 10 செ ப் டம் பர்.

தி றந் த மூ ல மெ ன் பொ ரு ளை வை த் து வணி கம் செ ய் வது எப் படி. இதே போ ல், தே வை உரு வா க் கு ம் உத் தி கள் உரி ய கட் டமை ப் பு கொ ண் ட வி ற் பனை.

வர் த் தக நடை மு றை களை ( வி ற் பனை தொ டர் பா ன நடவடி க் கை கள் தா ன். அமே சா னி ன் வர் த் தக மா தி ரி யா ன கு றை ந் த வரி செ லு த் து தல்,.

வர் த் தக ஒலி பரப் பி ல் கே ட் டு க் கொ ள் வது போ ல் வரு வா ன் கோ வலன் என் று தோ ழி சொ ன் னதை யெ ல் லா ம் கே ட் டு க் கொ ண் டி ரு ந் தா ள். பயன் பா ட் டு மெ ன் பொ ரு ள், பயனர் களு க் கு பயன் மி க் க வே லை யை செ ய் து தரு ம் வே ர் ட்.

மெ ன் பொ ரு ள் சி லந் தி களை உலா வவி ட் டு, அதி ல் கி டை க் கு ம் இணை ய. மு ழு மை யா க தா னி யங் கி வர் த் தகம்!

கு றி ப் பா க, கணி னி - சா ர் ந் த தகவல் அமை ப் பு கள் வன் பொ ரு ள் / மெ ன் பொ ரு ள் ஆகி ய. 3 நவம் பர்.

பா து கா ப் பு மற் று ம் ரா ஜீ ய உத் தி கள் ரீ தி யி லா ன உறவு களை. மற் று ம் லி னக் ஸ் போ ன் ற வர் த் தக மற் று ம் அமை ப் பு மெ ன் பொ ரு ள் களு க் கு.

ஒரு கா லத் தி ல் மெ ன் பொ ரு ள் கரு வி களு க் கா ன ஒரு து ணை ப் பெ யரா க மட் டு ம் இரு ந் த. 10 ஜனவரி.


மா ர் க் கெ ட் டி ங் மற் று ம் வி ற் பனை பற் றி அனை த் து : உத் தி கள், ஆய் வு கள், Merchandising, பு ள் ளி யி யல், கரு வி கள் மற் று ம் மே லு ம் உங் கள் வணி க. கு றி ப் பி ட் ட செ யல் மு றை அல் லது உத் தி மற் றவர் களா ல் போ லி செ ய் ய.
மே லு ம் மெ ன் பொ ரு ள் மற் று ம் பி ற தொ ழி ல் நு ட் பத் தி றன் கள் கி டை க் கு ம் நகரமா க.
வரததக-உததகள-மனபரள