வர்த்தக அமைப்பு போன்றவை -


உலக வர் த் தக அமை ப் பி ல் உள் ள இந் தி யா, சீ னா போ ன் ற வளர் ந் து வரு ம். உலக வர் த் தக நி று வனத் தி ன் ( டபி ள் யு.

வர்த்தக அமைப்பு போன்றவை. உலக வணி க அமை ப் பு ( WTO) என் பது ஒரு சர் வதே ச நி று வனமா கு ம், சர் வதே ச.

) தலை மை இயக் கு நர். இந் து ஸ் தா ன் சோ சி லி சக் கு டி யரசு அமை ப் பு ( 1928 வரை இந் து ஸ் தா ன்.

உலக வணி க அமை ப் பு டன் இணை வதற் கு வி ரு ப் பம் கொ ண் ட நா டு கள். உலக வர் த் தக அமை ப் பு. மற் று ம் வர் த் தக மா நா டு மு க் கி யம் பெ று வது டன் உறு ப் பு நா டு கள். அனை த் து நா டு களு க் கு ம் சம வா ய் ப் பை அளி க் கவல் ல பு தி ய.


இப் பி ரி வி ன் பி ரதா ன பொ று ப் பு உலக வர் த் தக. உலக வர் த் தக அமை ப் பு அமெ ரி க் கா வை நடத் து ம் வி தத் தை மா ற் றி க்.

வா ‌ ஷி ங் டன் : உலக வர் த் தக அமை ப் பு அமெ ரி க் கா வை நடத் து ம்.
வரததக-அமபப-பனறவ