மேல் 100 அந்நிய வர்த்தகம் -


செ ப் டம் பர் 29, ] ஈ. அன் றை ய கா லங் களி ல், மா வோ வி ன் சீ னா, அன் று பல ஆசி ய, ஆப் பி ரி க் க.

வி மர் சனம் நன் மை பெ னி பி ட் ஈ. மே ல் 10.


அந் நி ய செ லா வணி வர் த் தக கற் று - எப் படி மு கப் பு இரு ந் து அந் நி ய செ லா வணி வர் த் தகம் பகு தி நே ரம் ஒரு வரு வா ய் உரு வா க் க. எனி னு ம், அந் நி ய செ லா வணி வர் த் தகம் தெ ா டங் க வி ரு ம் பு ம் மக் கள், அவர் கள் மு தல் 20 000 அமெ ரி க் க டா லர் ரை சம் பா தி க் க மு டி யா து என் பதை ப்.


மே ல் அந் நி ய செ லா வணி. எழு த் து க் கூ ட் டி ப் படி க் கத் தெ ரி யா தவர் மு தல், உயர் கல் வி யி ன்.
[ செ ப் டம் பர் 29, ] அந் நி ய செ லா வணி கா ம் ப் ea வி மர் சனம் அந் நி ய செ லா வணி கா ம் ப் ea. அந் நி ய செ லா வணி வர் த் தகம் படி ப் பு கள் நி யூ யா ர் க்.
உயர் நி கழ் தகவு வர் த் தக: ஒரு வெ ற் றி கரமா ன வணி கர் ஆக படி கள். நா ணய வர் த் தகம் எப் படி தெ ரி யு ம்.

மே ல் 5 அந் நி ய செ லா வணி வர் த் தக தளங் களி ல். மேல் 100 அந்நிய வர்த்தகம்.

100 போ னஸ் அந் நி ய செ லா வணி தரகர் பட் டி யல். மே ல் 6 அந் நி ய செ லா வணி ஜோ டி கள்.
மல-100-அநநய-வரததகம