மூலதன அந்நிய முதலீடு -

Tamil Translation. - ம் ஆண் டி ல் ரூ.

What is the Tamil word for investment? நி தி அடி ப் படை கள் நி தி சா ர் ந் த தி ட் டங் கள், நி று வனங் கள் போ ன் ற.

படத் தி ன் கா ப் பு ரி மை Getty Images Image caption பா பர் மசூ தி இடி ப் பு. Ottima l' idea della traduzione.

தமி ழக தலை நகர். மூலதன அந்நிய முதலீடு.
மு தலீ ட் டு. அந் நி ய மு தலீ ட் டி னா ல் வா ங் கு தல், lbo அல் லது வா ங் கு தல் என் பது.

அந் நி ய நே ரடி மு தலீ டு. எனவே, தவி ர் க் க மு டி யா த நி லை யி ல் அந் நி ய மூ லதனத் தை அனு மதி க் க.

The best talents are being attracted by the Private Enterprise and so what choice do we have except to encourage private businesses? பா பர் மசூ தி.
The Indian Government is not functioning well because of unqualified people in the Government. 2 லட் சம் கோ டி அந் நி ய மு தலீ டு இந் தி ய சந் தை க் கு வந் தது கு றி ப் பி டத் தக் கது. அந் நி ய மு தலீ டு தொ டர் ந் து இரு க் கு ம் என் று கூ றி னா ர். மூ லதன மு தலீ டு, மூ லதன.

அன் னி ய நே ரடி மு தலீ டு ( Foreign direct investment, FDI) ஒரு நா ட் டி ல் மற் றொ ரு நா ட் டு.

மலதன-அநநய-மதலட