பேராசிரியர் -

Jump to navigation Jump to search. மு கப் பு பா ர் ப் பன இந் து மதம் வரலா ற் று ப் பு ரட் டு சி வனடி யா ர் கள் போ ர் வை யி ல் பே ரா சி ரி யர் நல் லூ ர் சரவணன் மீ து தா க் கு தல். தி ரு வண் ணா மலை அரு கே தனக் கு கல் லூ ரி பே ரா சி யர். கல் லூ ரி களி ல் பே ரா சி ரி யரு க் கு அடு த் த பதவி.

ஆத் தி ரை யன் பே ரா சி ரி யன் · பே ரா சி ரி யர் ( தொ ல் கா ப் பி யம் ). தமி ழக பல் கலை க் கழகங் களி ல் லஞ் சம் வா ங் கி க் கொ ண் டு து ணை வே ந் தர் பதவி நி ரப் பப் பட் டதா க மூ த் த பே ரா சி ரி யர் ஒரு வர். 1 அக் டோ பர். 2 நா ட் களு க் கு மு ன் னர்.

பி றை நெ டு மு டி க் கறை மி டற் றனா ர் பெ யர் மகி ழ் ந் த பே ரா சி ரி யர் ; நீ ர் மலி ந் த வா ர் சடை யோ ன் பே ர் மகி ழ் த போ ரா சி ரி யர் ; பெ ண் ணொ ரு பா கன். கல் லூ ரி மா ணவி க் கு பே ரா சி ரி யர் பா லி யல் தொ ந் தரவு?

பொ ரு ள். து ணை ப் பே ரா சி ரி யர் ( பெ ).

இவர் பரந் த பு லமை யு டை யவர். மொ ழி பெ யர் ப் பு கள். பேராசிரியர். பே ரா சி ரி யர் News - Get List of Updates on பே ரா சி ரி யர் news in Tamil.
கட் டற் ற பன் மொ ழி அகரமு தலி யா ன வி க் சனரி யி ல் இரு ந் து. 8 செ ப் டம் பர். உதவி பே ரா சி ரி யர் மீ து பா லி யல் பு கா ர் கூ றி ய மா ணவி மற் று ம் கு ற் றச் சா ட் டு க் கு ஆளா ன பே ரா சி ரி யை கள் 2 பே ரு ம் வே று. இவரது உரை ச் சி றப் பு ம் அறி வு த் தி றனு ம் நோ க் கி இவரை ப் பி ற் கா லத் தவர் பே ரா சி ரி யர் என் றே அழை த் தனர்.

பே ரா சி ரி யர் breaking news and பே ரா சி ரி யர் current news on tamil. பே ரா சி ரி யர் என் னு ம் பெ யரி ல் பழமை யா ன நூ லா சி ரி யர் கள் ஐவர் இரு ந் தனர்.

ஆங் கி லம் : associate professor · சொ ல் வளப் பகு தி. Aug 22, 4: 38 PM.
22 ஆகஸ் ட். பே ரா சி ரி யர்.

பரசரயர