பைன் வர்த்தகர் டெஸ் விருப்பத்தேர்வுகள் -


வங் கி த் து றை சா ரா த வர் த் தக, தொ லை த் தொ டர் பு நி று வனங் கள் பலவு ம் இச் சே வை யி ல் ஈடு பட் டு ள் ளன. 28 ஆகஸ் ட்.

அதி ல் ஒன் று தா ன் கூ கு ள் டெ ஸ். 23 செ ப் டம் பர்.
தற் போ து. 18 செ ப் டம் பர்.

கூ கு ள் டெ ஸ் என் பது இந் தி யா வி ல் செ ல் லி டத் தொ லை பே சி மூ லம் பணம் செ லு த் து ம் வா டி க் கை யா ளர் களை கவரு ம் வகை யி ல் கூ கு ள். 14 நவம் பர். அதற் கு ப் பி றகு தா ன் பே டி எம், போ ன் பே, டெ ஸ் ( Tez), மோ பி க் வி க் போ ன் ற தனி யா ர். Technology News News: டி ஜி ட் டல் பண பரி வர் த் தனை செ ய் ய உதவு ம் மொ பை ல் அப் ளி கே ஷனை கூ கு ள் நி று வனம் இந் தி யா வி ல் இன் று. பைன் வர்த்தகர் டெஸ் விருப்பத்தேர்வுகள். மொ பை ல் வா லட் களி ல் இரு.
டி ஜி ட் டல் பண பரி வர் த் தனை செ ய் ய உதவு ம் மொ பை ல் அப் ளி கே ஷன் செ யலி கூ கு ள் டெ ஸ் ஐ, கூ கு ள் நி று வனம் இந் தி யா வி ல்.

பன-வரததகர-டஸ-வரபபததரவகள