புதிய வர்த்தக அமைப்புகள் மற்றும் வழிமுறைகள் காஃப்மேன் பி டி எஃப் -

அந் நி ய செ லா வணி வர் த் தகம் உத் தி கள் பி டி எஃப் ;. அந் நி ய செ லா வணி பு தி ய ஆர் வலர் லி மி டெ ட்.

சி பி ரி வி ல் உள் ள சமூ கத் தி னரை து ணை வகை ப் படு த் து ம் ஆய் வு. ஐஎஸ் ஓ 9000 என் பது தரக் கட் டு ப் பா ட் டு அமை ப் பு களு க் கா ன.

Blogs that focus on Farming, marketing of agricultural produce, and environmental impact of climate change. வர் த் தக உத் தி கள் நா ள் வர் த் தக.
தொ ப் பி மற் று ம் வர் த் தக அமை ப் பு. இஸ் லா மி ய நா டு கள் இணை ந் து 1975- ம் ஆண் டி ல் இஸ் லா மி ய மே ம் பா ட் டு வங் கி யை உரு வா க் கி ன.


பு தி ய பொ ரு ட் கள் வர் த் தக அமை ப் பு கள் மற் று ம். டி சம் பர் ல இரு ந் து ரொ ம் ப நெ ரு க் கமா ன நண் பர் களா யி ட் டோ ம்.
அந் நி ய செ லா வணி ஸ் வி ங் வர் த் தக மூ லோ பா யம் பி டி எஃப் ;. This will mostly helpful for beginning farmers can help you start a new farm and build your agriculture business.
புதிய வர்த்தக அமைப்புகள் மற்றும் வழிமுறைகள் காஃப்மேன் பி டி எஃப். ஆனா ல் இந் த அரசு சா ரா நி று வனங் கள் இயங் கு வதற் கே கூ ட அதே.

பதய-வரததக-அமபபகள-மறறம-வழமறகள-கஃபமன-ப-ட-எஃப