நேபால் ராஸ்ட்ரா வங்கி அந்நிய செலாவணி மாற்று விகிதம் -


28 ஜூ ன். ) நா ணய மா ற் று வி கி தங் கள் வரு மா று.


இன் று மத் தி ய வங் கி வெ ளி யி ட் டு ள் ள நா ணய மா ற் று வி கி தத் தி ன் அடி ப் படை யி ல். நேபால் ராஸ்ட்ரா வங்கி அந்நிய செலாவணி மாற்று விகிதம். இன் றை ய நா ணய மா ற் று வி கி தம் Today' s Exchange Rate- 09. இலங் கை மத் தி ய வங் கி யி னா ல் வெ ளி யி டப் பட் டு ள் ள இன் றை ய ( 23.
அன் னி யச் செ லா வணி மா ற் று வி கி தம் மா று வதா ல் ஒரு நா ட் டி ன் ஏற் று மதி, இறக் கு மதி யி ல் பா தி ப் பு கள் ஏற் படு ம். 5 மா ர் ச்.
6 டி சம் பர். பணம் அனு ப் பு ம் மு கவர் கள் · மக் கள் வங் கி யி ன் பி ரதி நி தி கள் · வெ ளி நா ட் டி ற் கு பணம் அனு ப் பு தல் · வெ ளி நா ட் டு நா ணய வி நி யோ கம், பணமா க.

இலங் கை மத் தி ய வங் கி யி னா ல் வெ ளி யி டப் பட் டு ள் ள இன் றை ய ( 28.

நபல-ரஸடர-வஙக-அநநய-சலவண-மறற-வகதம