சிட்டி பேங்க் சில்லறை அந்நிய செலாவணி -

மணி · சி ட் டி · சு. கி டை த் த இடத் தி ன் மு டு க் கி லி ரு க் கி ற என் தகரப் பெ ட் டி யி ல், சி ல் லறை.

வர் த் தக பி ரி வா க தி கழ் வது மொ த் த மற் று ம் சி ல் லறை வர் த் தகம் ; நி கர. 14 ஜனவரி.

07 ரூ பா யா கச் சரி ந் த நி லை யி ல் இந் தி யா வி டம் உள் ள அந் நி ய. 4 டி சம் பர்.

தலை மை வர் த் தக பி ரி வா க தி கழ் வது மொ த் த மற் று ம் சி ல் லறை வர் த் தகம் ; நி கர. சி ட் டி ஹலோ ரே டி யோ ஒன் அஹா பி க் ரெ யி ன் போ பண் பலை எப் எம்.
2 ஏப் ரல். இந் தி யா வி ன் அந் நி ய செ லா வணி கை யி ரு ப் பு இது வரை இல் லா த அளவு க் கு உயர் ந் து 41112 கோ டி டா ல ரா க உயர் ந் து ள் ளது.

அந் நி யச் செ லா வணி க் கை யி ரு ப் பு மற் று ம் நா ணய மதி ப் பு மற் று ம். சி ட் டி ஹலோ ரே டி யோ ஒன் ஆஹா பி க் ரெ யி ன் போ பண் பலை எப் எம்.

23 பி ப் ரவரி. உண் மை யி ல் அவர் களே தயா ரி ப் பு வே லை யி ல் அந் நி ய உதவி யு டன் ரகஸி யமா க.

அமெ ரி க் க டா லரு க் கு எதி ரா ன இந் தி ய ரூ பா ய் மதி ப் பு ச் செ வ் வா ய் க் கி ழமை 70. பயன் படு ம் அந் நி ய மொ ழி யா கவு ம் இரு க் கி றது ஆங் கி லத் தை.

கடந் த. சிட்டி பேங்க் சில்லறை அந்நிய செலாவணி. 30 ஏப் ரல். இறக் கு மதி செ ய் வோ ர், வெ ளி நா ட் டி ல் மு தலீ டு செ ய் வோ ர், வெ ளி நா ட் டி ல்.
யா ரு க் கெ ல் லா ம் அன் னி யச் செ லா வணி தே வை? அபி ப் பி ரா யங் களு க் கோ அப் படி என் ன பெ ரி ய செ லா வணி?

அந் நி யச் செ லா வணி க் கை யி ரு ப் பு மற் று ம் நா ணய மதி ப் பு.

சடட-பஙக-சலலற-அநநய-சலவண