காங்கிரஸின் மனிதாபிமானம் -

Even being permanent residents for. தமி ழு க் கு நி றை ய செ ய் து வரு வதா க கலை ஞர் சொ ல் லி வரு கி றா ர்.

After 1972when the parliament passed land ceiling act the hill country border plantations were divided into small portions given to sinhala peasants colonnialising the plantation districts. Currently this population is under privileged and denied basic human rights.

ஒரு அப் பா வி பெ ண் ணை கொ ன் ற மனி தத் தன் மை யற் ற செ யல் தண் டி க் கப் பட. கா தி னல் ரஞ் ஜி த் ஆண் டகை அரசா ங் கத் தி ற் கு அவசர வே ண் டு கோ ள்.


அன் பு ள் ள ஜெ, அய் யனா ர் வி ஸ் வநா த், கூ கி ள் பஸ் ஸி ல் இப் படி ஒரு. கா ங் கி ரஸ் தலை வர் ரா கு ல் கா ந் தி கடந் த வா ரம் லண் டன்.

Expose the problems of srilankan upcountry tamil people to the world. காங்கிரஸின் மனிதாபிமானம்.

கர் நா டக மா நி லம் இரா மநா தபு ரா என் ற இடத் தி ல் வெ ள் ளத் தா ல். எதி ர் பா ர் த் தபடி யே அண் ணா ஹசா ரே தனது உண் ணா வி ரதப்.

மா வீ ரர் தி னம் * தே சி யத் தளபதி பி ரபா கரனி ன் தமி ழீ ழக் கனவை.

கஙகரஸன-மனதபமனம