உலகளாவிய அந்நிய வர்த்தகம் தொழில் - உலகள

Please callor email to com. உலகளாவிய அந்நிய வர்த்தகம் தொழில்.
பா ரம் பரி ய மீ ன் பி டி தொ ழி ல், அல் லது கை வி னை ஞர் மீ ன் பி டி என் பவை, சி றி ய அளவி லா ன வணி க அல் லது பி ழை ப் பு மீ ன் பி டி நடை மு றை களை வி வரி க் க பயன் படு த் து ம் சொ ற் கூ று கள் ஆகு ம். வி யா பா ர சூ ழ் நி லை கள் தொ ழி ல் நு ட் பத் தி ற் கே ற் ப மா றவே ண் டி யது. ஏற் று மதி இறக் கு மதி வர் த் தகம். நடப் பது.


பி ரா ண் ட் மதி ப் பு. தகவல் தொ ழி ல் நு ட் பத் து றை இந் தி ய பொ ரு ளா தா ர வரலா ற் றி ல் பெ ரி ய தி ரு ப் பு மு னை யை யு ம் உலகளா வி ய மரி யா தை யை யு ம் பெ ற் று த் தந் து ள் ளது.

ஒரு வர் சு ய ஜா தக ரீ தி யா க, ஏற் று மதி இறக் கு மதி தொ ழி ல் மூ லம் வெ ற் றி பெ ற யோ கம் தரு ம் பா வகங் கள் எது என் று சொ ல் ல இயலு மா. We are looking for a new sponsor/ publisher to fund our editorial team.
இலங் கை யி ல் சி றி ய மற் று ம் நடு த் தர அளவி லா ன தொ ழி ல். அடி ப் படை தே வை மற் று ம் மே ம் பட் ட தே வை களை கவனி க் க வே ண் டி ய வகை யி ல் ஸ் டா ர் ட் அப் பி ன் ஆரம் ப நா ட் கள அமை யலா ம். து றை மு க வர் ன் வழி யி ன் றி சே வை களை, தொ ழி ல் நு ட் பங் களை ஏற் று மதி செ ய் வதை மறை மு க ஏற் று மதி ( Non Visible exports. தடு க் க மு டி யா மல் இரு க் கு ம் தங் கநகை மோ சடி வி யா பா ரம்!
உலகளவய-அநநய-வரததகம-தழல