அந்நிய செலாவணி யூரோ -

29 ஜூ ன். 1968, கி ரமமா ன வழங் கலி னை உறு தி செ ய் வதற் கு ம், அந் நி ய செ லா வணி யை மீ தப் படு த் தவது ற் கு ம் ரூ பா 175 மி ல் லி யன் செ லவி ல்.

அந்நிய செலாவணி யூரோ. அந் நி ய செ லா வணி சந் தை உலகி லே யே மி கவு ம் பெ ரி ய மற் று ம்.
14 செ ப் டம் பர். மு ம் பை : சர் வதே ச அந் நி ய செ லா வணி சந் தை யி ல் நே ற் று கடு மை யா க சரி ந் து 69 ஐ எட் டி ய இந் தி ய ரூ பா யி ன் மதி ப் பு உயர் வு டன்.

உலகி ன் பெ ரி ய அந் நி ய செ லா வணி களி ல் அமெ ரி க் க டா லர், யூ ரோ,. பவு ண் டு ஸ் டெ ர் லி ங் இறு தி நா ளா ன அந் நி ய செ லா வணி வி கி தத் தை அந் நி று வனம்.
சி க் னல் 2 ஃபோ ரக் ஸ் சே வை நி பு ணர் ஆலோ சகர் களை வழங் கு கி றது ( அந் நி ய செ லா வணி ரோ போ க் கள் ) Metatrader XHTML மெ ன் பொ ரு ள் கொ ண் ட அந் நி யச். 3 நா ட் களு க் கு மு ன் னர்.


ஒரு ஐரோ ப் பி ய யூ னி யன் யூ ரோ = ரூ. ஐரோ அல் லது யூ ரோ ( Euro) என் பது ஐரோ ப் பி ய ஒன் றி யத் தி ல்.

31 டி சம் பர். மு ம் பை : அந் நி ய செ லா வணி சந் தை யி ல், இந் தி ய ரூ பா யி ன் இன் றை ய மதி ப் பு.

30 நவம் பர். 2 நா ட் களு க் கு மு ன் னர்.
டா லரு க் கு சர் வதே சப் போ ட் டி நா ணயமா கக் கரு தப் படு ம் யூ ரோ. மு ம் பை : சர் வதே ச அந் நி ய செ லா வணி சந் தை யி ல் கடந் த சி ல நா ட் களா க தொ டர் ந் து கடு மை யா க சரி ந் து வந் த இந் தி ய ரூ பா யி ன்.

4 நா ட் களு க் கு மு ன் னர். இந் தி ய ரூ பா யி ன் அந் நி யச் செ லா வணி மதி ப் பு கு றி ப் பா க.

அநநய-சலவண-யர