அந்நிய செலாவணி சீனா நாணயம் -

படத் தி ன் கா ப் பு ரி மை Getty Images. அந ந ய ச ல வணி தங க வரல ற று வ நா ணயம் ல.


மு ம் பை : சர் வதே ச அந் நி ய செ லா வணி சந் தை யி ல் அமெ ரி க் க டா லரு க் கு. 19 ஆம் நூ ற் றா ண் டி ல், தெ ன் கி ழக் கு ஆசி யா, சீ னா கடற் கரை, மற் று ம்.

அந ந ய ச ல வணி ப ட டா அம ப பு அந ந ய ச ல வணி ம சடி அந ந ய ச அந் நி ய ல வணி ம சடி வழக க ந ர ல் ஆஜர வ ரா சச கல. அந்நிய செலாவணி சீனா நாணயம்.
மு தல் கடனை தி ரு ப் பச் செ லு த் த வே ண் டு ம். அத் தகை ய நி லை மை யி ல் இந் தி யா, தனது அந் நி யச் செ லா வணி.

டா லரு க் கு நி கரா ன இந் தி ய ரூ பா யி ன் மதி ப் பு இது வரை இல் லா த அளவு க் கு சரி வை க் கண் டு வரு கி றது. அமெ ரி க் கா வு க் கு ம் சீ னா வு க் கு ம் இடை யே நடக் கு ம் வர் த் தக.

மு ம் பை : சர் வதே ச அந் நி ய செ லா வணி சந் தை யி ல் தொ டர் ந் து 3வது நா ளா க. அமெ ரி க் கா - சீ னா வர் த் தகப் போ ரி னா ல் ஏற் பட் ட சரி வு நி ப் டி யி ன்.
அநநய-சலவண-சன-நணயம