அந்நிய செலாவணி கிரேக்கத் தேர்தல் -


இந் த அந் நி ய செ லா வணி யை பெ ற் று த் தரு ம் து றை களி ல் பெ ண் களி ன் பங் கு. 120 கோ டி யி ல் பா லம் : நா கர் கோ வி ல்.

அந்நிய செலாவணி கிரேக்கத் தேர்தல். அந் நி யச் செ லா வணி சா ர் ந் த தகவல் கள் அனை த் து ம் இங் கு.

வி வே கா னந் தர் பா றை க் கு செ ல் ல ரூ. ஒரு வா ரம் ஐந் து மணி நே ரம் அந் நி ய செ லா வணி ரூ பா ய் மு ழு மா ற் றம் - தே வை நி தா னம்.

Dinakarans cases are close to him. அந் நி ய பணம் நா ட் டி ற் கு வரு கி ன் ற பெ ரி ய வழி அரே பி ய தே சத் தி ல் உழை க் கு ம் வர் கம்.

RK Nagar people will again face a by- election, says sources. நகர் இடை த் தே ர் தலி ன் மு டி வு கள் டி டி வி தி னகரனு க் கு.
Dinakaran will go to jail in FERA case. சி ட் னி : சர் வதே ச அந் நி ய செ லா வணி சந் தை யி ல் கடந் த 10 மா தங் களா க அமெ ரி க் க டா லரி ன் மதி ப் பு உயர் ந் தே கா ணப் படு கி றது. அமெ ரி க் க டா லரு க் கு எதி ரா ன இந் தி ய ரூ பா ய் மதி ப் பு ஆகஸ் ட் 16- ம் தே தி 70 ரூ பா யா கச் சரி ந் த நி லை யி ல் அந் நி ய செ லா வணி சரி யு ம் மற் று ம் பணவீ க் கம் போ ன் றவை உயரு ம் என் ற நி லை.

அநநய-சலவண-கரககத-தரதல