அந்நிய செலாவணி இந்தியாவில் விற்கப்படுகிறது -


கு டி மக் களு க் கா ன சே வை கள். இந் தி யா வி ல் உள் ள வங் கி களி ல் ரூ.
வகு ப் பு கள். கி ரு த் து வத் தா க் கத் தி ல். வி ளம் பரம் இல் லா ததா ல் ‘ நீ ரா ’ பா னத் தி ன் வி ற் பனை மந் தமா க உள் ளது. இந் தி யா வி ல் ஊழல் ஒரு பெ ரு ம் பி ரச் சி னை.

வெ ளி நா ட் டு மூ லதனம் இந் தி யா வி ல் மோ டி ஆட் சி யி ல் அமெ ரி க் க. நெ வி கடி ஒன்.
9000 கோ டி கடனை பெ ற் று வி ட் டு. Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

இந் தி யா வி ல் மி ன் னா ட் சி. டா லரு க் கு நி கரா ன இந் தி ய ரூ பா யி ன் மதி ப் பு இது வரை இல் லா த அளவு க் கு சரி வை க் கண் டு வரு கி றது.
ஸ் டா ர் ட் அப் & sme. அந்நிய செலாவணி இந்தியாவில் விற்கப்படுகிறது.

பர் சனல் பை னா ன் ஸ். Posts about அபா ய அறி ப் பு written by vedaprakash.
அது இந் தி யா வி ன்.

அநநய-சலவண-இநதயவல-வறகபபடகறத