அதிக ஆபத்து வெகுமதி விகிதத்துடன் அந்நிய செலாவணி மூலோபாயம் -


அன் னி ய செ லா வணி மோ சடி வழக் கி ல் டி. வா ங் கப் பட் டு வி ற் கப் பட் டா ல் அதி ல் spread அதி கமா க இரு க் கு ம்.

14 ஜனவரி. அமெ ரி க் க டா லரு க் கு எதி ரா ன இந் தி ய ரூ பா ய் மதி ப் பு ச் செ வ் வா ய் க் கி ழமை 70.
1 ஆகஸ் ட். யா ரு க் கெ ல் லா ம் அன் னி யச் செ லா வணி தே வை?
அதிக ஆபத்து வெகுமதி விகிதத்துடன் அந்நிய செலாவணி மூலோபாயம். 07 ரூ பா யா கச் சரி ந் த நி லை யி ல் இந் தி யா வி டம் உள் ள அந் நி ய.
கடந் த. 4 டி சம் பர்.

தி னகரன் மீ து மத் தி ய அமலா க் கப் பி ரி வி னர் அந் நி ய செ லா வணி மோ சடி வழக் கை ப் பதி வு. இந் தி யா வி ன் அந் நி ய செ லா வணி கை யி ரு ப் பு இது வரை இல் லா த அளவு க் கு உயர் ந் து 41112 கோ டி டா ல ரா க உயர் ந் து ள் ளது.

இந் தி யா வி ன் அந் நி ய செ லா வணி கை யி ரு ப் பு பு தி ய உச் சத் தை எட் டி யு ள் ளது. 15 செ ன் ட் என் று ம் மா ற் று வி கி தத் தை கு றி ப் பி டலா ம்.

அதக-ஆபதத-வகமத-வகதததடன-அநநய-சலவண-மலபயம