அந்நிய செலாவணி வர்த்தக fsa கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது -

07 ரூ பா யா கச் சரி ந் த நி லை யி ல் இந் தி யா வி டம் உள் ள அந் நி ய. This article is closed for.

4 டி சம் பர். 1 ஆகஸ் ட்.

செ ன் னை : அக் டோ பர் 26ஆம் தே தி செ ன் னை எழு ம் பூ ர் நீ தி மன் றத் தி ல் டி டி வி தி னகரன் ஆஜரா க உத் தரவு பி றப் பி க் கப் பட் டு ள் ளது. அமெ ரி க் க டா லரு க் கு எதி ரா ன இந் தி ய ரூ பா ய் மதி ப் பு ச் செ வ் வா ய் க் கி ழமை 70.


அந்நிய செலாவணி வர்த்தக fsa கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது. 10 செ ப் டம் பர்.

இந் த மனு வை வி சா ரி த் த நீ தி பதி ரமே ஷ், அந் நி ய செ லா வணி மோ சடி வழக் கை வி சா ரி க் க எழு ம் பூ ர் கோ ர் ட் டு க் கு இடை க் கா ல தடை. இறக் கு மதி.

யா ரு க் கெ ல் லா ம் அன் னி யச் செ லா வணி தே வை? இந் தி யா வி ன் அந் நி ய செ லா வணி கை யி ரு ப் பு கடந் த வா ரத் தி ல் 3357 கோ டி டா லர் அதி கரி த் து ள் ளது.

என் றா ல் என் ன அன் னி யச் செ லா வணி சந் தை வர் த் தகம். கடந் த வா ரத் தி ன் படி.

23 அக் டோ பர்.

அநநய-சலவண-வரததக-FSA-கடடபபடததபபடகறத